Đô thị Kinh Bắc (KBC) của doanh nhân Đặng Thành Tâm dự kiến doanh thu tăng trưởng 53% đạt 9.000 tỷ đồng

Ngày 28/3, Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã: KBC) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 lần 1. Theo đó, doanh nghiệp này đã được cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến 4.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 53% và 80% so với năm 2023.

Mới hơn Cũ hơn