chung cư xuống cấp

Cần 500 tỷ đồng để tu sửa chung cư xuống cấp tại Tp.HCM

Cần 500 tỷ đồng để tu sửa chung cư xuống cấp tại Tp.HCM Tp.HCM giao Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, tham mưu UBND Tp.HCM kế hoạch đầu tư công, đảm bảo nguồn vốn 500 tỷ động để cải tạo, sử…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào