VBMA: trái phiếu bất động sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong kỳ đáo hạn của năm 2024

Dữ liệu do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC cho thấy từ nay đến cuối năm 2024 có đến 239.480 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 101.145 tỷ đồng, tương đương 42,2%.

Mới hơn Cũ hơn