Thông tư 22/2023 không hạn chế quyền mua nhà ở hình thành trong tương lai

Ngân hàng Nhà nước cho biết, nhà đã hoàn thành theo hợp đồng mua bán nhà chỉ áp dụng đối với khoản cho vay thế chấp nhà và được áp dụng mức hệ số rủi ro thấp hơn so với các khoản phải đòi được bảo đảm bằng bất động sản khác.

Mới hơn Cũ hơn