DIC Corp chỉ hoàn thành 15,5% kế hoạch lợi nhuận

So với kế hoạch 4.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lãi trước thuế hợp nhất 1.400 tỷ đồng năm 2023, DIC Corp mới chỉ đạt 25,6% mục tiêu doanh thu và 15,5% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Mới hơn Cũ hơn