Chính phủ ban hành quy định mới về định giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về giá đất, trong đó nêu bốn phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh.

Mới hơn Cũ hơn