Cổ đông lớn nhất của Novaland tiếp tục đăng ký bán hàng chục triệu cổ phiếu NVL

Nhóm cổ đông liên quan đến gia đình Chủ tịch Novaland là Bùi Thành Nhơn đang còn nắm giữ khoảng 805,6 triệu cổ phiếu NVL (tỷ lệ 41,3% vốn) vừa đăng ký bán hơn 12,4 triệu cổ phiếu.

Mới hơn Cũ hơn